Kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna przyspieszona czy szkolenie okresowe?

Karta Kwalifikacji Kierowcy dla obywateli Ukrainy, Niemiec, Gruzji, Białorusi, Mołdawi i Kazachstanu.

Kartę kwalifikacji kierowcy powinni uzyskać wszyscy kierowcy zamierzający wykonywać przewóz drogowy ciężarówkami, którzy nie posiadają polskiego prawa jazdy. Wówczas kod 95 wpisywany jest właśnie w karcie kwalifikacji.

Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy po 10 września 2008 roku w przypadku kat. prawa jazdy D oraz po 10 września 2009 roku w przypadku kat. prawa jazdy C i C+E, którzy chcą zawodowo prowadzić samochody ciężarowe i autobusy, muszą odbyć obowiązkowe szkolenie kwalifikacji wstępnej,

Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli ukończył:

 • 18 lat – w przypadku kierowcy posiadającego prawo jazdy kategorii C lub C+E, i kwalifikację wstępną
 • 21 lat – w przypadku kierowcy posiadającego prawo jazdy kategorii C lub C+E, i kwalifikację wstępną przyśpieszoną,

Wypełnij poniżej i rozpocznij szkolenie okresowe lub kwalifikacja wstępna on-line już teraz.
Pracujemy również w Soboty i Niedziele.

Cennik szkoleń

800 PLN
Szkolenie okresowe - odnowienie kwalifikacji po 5 latach
kwalifikacja wstępna - dla posiadaczy prawo jazdy kategorii C sprzed 2009 roku.
6900 PLN
Kwalifikacja wstępna - Kategoria C, C+E
Dla osób od 18 do 21 roku życia
3900 PLN
Kwalifikacja wstępna przyspieszona Kategoria C, C+E
Dla osób powyżej 21 roku życia
4000 PLN
Kwalifikacja wstępna przyspieszona Kategoria D, D+E
Dla osób powyżej 21 roku życia
1800 PLN
Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca kategoria C, C+E
Dla osób posiadających kwalifikację wstępną kat. D

Rejestracja wizyty u lekarza z Zielonej Góry

Rejestracja wizyty u psychologa z Zielonej Góry

Zajęcia teoretyczne

Kwalifikacja wstępna przyspieszona - to 97 godzin teorii (część podstawowa) i 33 godziny teorii i ćwiczeń (część specjalistyczna)

Osoba szkolona otrzymuje dostęp do komputerowego systemu szkoleniowego do którego może logować się tylko na sali wykładowej naszego ośrodka. Ośrodek zapewnia dostęo do systemu codziennie (również w Soboty i Niedziele) pomiędzy godz. 700 - 2100.

Ośrodek posiada 5 komputerów umożliwaijacych przeprowadzenie szkolenia . W trakcie szkolenia można korzystać ze swojego komputera (laptopa) z własnym dostępem do internetu lub korzystać z WIFI ośrodka.

Łączny czas szkolenia w ciągu jednego dnia nie przekrocza 7 godzin. Zajęcia prowadzimy 7 dni w tygodniu od godz. 7.00 do godz. 20.00

Zajęcia praktyczne

8 godzin jazdy w ruchu drogowym

Zajęcia praktyczne odbywają się pojazdem ciężarowym MAN TGL 12.250 po drogach obszarów miejskich poza obszarami zabudowanymi. Dzięki jazdom w ruchu drogowym kursant jest kompleksowo przygotowany do pracy w zawodzie kierowcy.


2 godziny jazdy w warunkach specjalnych

w ramach kwalifikacji wstępnej kierowców jest organizowane przez ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Ośrodek zlokalizowany jest w miejscowości Tomaszowo gm. Żagań. Szkolenie prowadzą instruktorzy techniki jazdy.

Zapisy na szkolenia

Zapisy przyjmujemy codziennie od godz. 10.00 do 19.00 przy ul. Anieli Krzywoń 8A w Zielonej Górze

Obowiązek posiadania kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego nie dotyczy kierowców pojazdu:

 • którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h;
 • do kierowania którego wymagane jest prawo jazdy kategorii A1, A, B1, B lub B+E;
 • wykorzystywanego przez siły zbrojne;
 • obrony cywilnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej lub jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
 • poddawanego testom drogowym do celów rozwoju technicznego przez producentów, jednostki badawczo-rozwojowe lub szkoły wyższe;
 • odbywającego przejazd bez osób lub ładunku: w celu dokonania jego naprawy lub konserwacji, z miejsca zakupu lub odbioru;
 • używanego w sytuacjach zagrożenia lub przeznaczonego do akcji ratunkowych;
 • wykorzystywanego do nauki jazdy osób ubiegających się o prawo jazdy, szkolenia osób posiadających prawo jazdy, przeprowadzania państwowego egzaminu osób ubiegających się o prawo jazdy;
 • wykorzystywanego do użytku osobistego w przewozie drogowym osób lub rzeczy;
 • wykorzystywanego do przewozu materiałów lub urządzeń niezbędnych kierowcy do jego pracy, pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest jego podstawowym zajęciem.

Źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy

Egzamin państwowy (test kwalifikacyjny) - kwalifikacja wstępna

Egzamin państwowy z kwalifikacji wstępnej organizuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze.

Przed przystąpieniem do testu kwalifikacyjnego osoba egzaminowana informuje ośrodek egzaminowania o nume- rze identyfikującym profil kierowcy zawodowego (PKZ), składa dowód uiszczenia opłaty za test kwalifikacyjny oraz zwraca się o wyznaczenie terminu testu kwalifikacyjnego

Jeżeli osoba egzaminowana uzyska negatywny wynik z testu kwalifikacyjnego albo nie przystąpi do testu kwalifikacyj- nego w wyznaczonym terminie, ośrodek egzaminowania na jej wniosek i po wniesieniu nowej opłaty za test kwalifikacyjny wyznacza kolejny termin testu kwalifikacyjnego. Osobie takiej wskazuje się pierwszy wolny termin testu kwalifikacyjnego.

Osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym testem kwalifikacyjnym, może poinfor- mować w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na test w wyznaczonym terminie. Dopuszcza się prze- słanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej. Na żądanie ośrodka egzaminowania jest wymagane oka- zanie urzędowego potwierdzenia przedłożenia (UPP) lub potwierdzenia dostarczenia (odczytu) korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną.

Test kwalifikacyjny po ukończeniu kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej obejmuje:

 • część podstawową składającą się z 20 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwa- lifikacyjnego
 • część specjalistyczną składającą się z 10 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego
 • Pytanie testowe posiada wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź

  Wynik testu kwalifikacyjnego uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:

 • 16 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym oraz
 • 5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.
 • Czas trwania testu kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1, wynosi 45 minut.

  tel: 502-325-793
  Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kursów nauki jazdy to zadzwoń.

  Kategoria B+E
  Kategoria B96
  Zespół‚ pojazdów o DMC>3500kg
  od 18 lat
  2200 pln
  Kategoria C
  Kwalifikacja wstępna
  Szkolenia okresowe
  od 18/21 lat
  4200 pln
  Kategoria C+E
  Kwalifikacja wstępna
  Szkolenia okresowe
  od 18/21 lat
  4200 pln

  WYPOŻYCZALNIA

  w Zielonej Górze www.otoRent.pl

  Czekasz na egzamin?
  Masz prawo jazdy, ale nie jezdziles?

  Zerezerwuj jazdy on-line
  www.word.zgora.pl

  Kategoria A
  Motocykl
  od 21/24 lat
  3300 pln

  Garażowanie motocykli

  Zielona Góra
  tel. 502 325 793